Refundacja NFZ

Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne

 

Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie.

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny (pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik do rozporządzenia).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1061 z późn. zm.)

WAŻNE: Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 

Krok 2. Potwierdź zlecenie

Otrzymane zlecenie potwierdź w swoim oddziale NFZ. Możesz to zrobić:

  • pocztą (przesyłając zlecenie na adres: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58),
  • osobiście w siedzibie Oddziału w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 lub w wybranej delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach,
  • za pośrednictwem innej osoby, której dasz pisemne upoważnienie.

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie. W przypadku odbierania potwierdzenia w imieniu pacjenta, potrzebne jest stosowne upoważnienie, które powinno zawierać dane  (imię i  nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania) osoby przystępującej do ubezpieczenia oraz pełnomocnika. Pełnomocnik powinien okazać dowód tożsamości.

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

 

Krok 3. Odbierz wyrób medyczny

 

Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w naszym sklepie AGA-POLMED.

Telefon: 697 41-31-21
Tel./Fax: 42 686-51-36
E-mail: sklep@agapolmed.pl

 

Więcej informacji o przedmiotach ortopedycznych